Δὲν εἶμαι δική σου, εἶμαι ἐσὺ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ [1650 - 2000]


Ἐκδόσεις:
Σχῆμα:
Σελίδες:
ISBN:
Τιμή:

Μετάφραση καὶ ἐπιμέλεια: Κώστας Ἰωάννου
106 ποιήματα στὴν πρωτότυπη γραφὴ καὶ σὲ ἑλληνικὴ ἀπόδοση,
εἰσαγωγὴ (ἀγγλικὰ καὶ ἑλληνικά),
σημειώσεις σὲ δύο γλῶσσες καὶ βιβλιογραφία,
βιογραφίες τῶν 54 ποιητριῶν σὲ δύο γλῶσσες.

Αὐτὴ ἡ Ποιητικὴ Ἀνθολογία ἔχει ὡς θέμα τὸν ἔρωτα καὶ τὴν φιλία μεταξὺ γυναικῶν.
Παρουσιάζονται 54 ποιήτριες μὲ 106 ποιήματα ποὺ καλύπτουν τοὺς τελευταίους τρισήμισυ αἰῶνες, ἀπὸ τὸ 1651 μέχρι τὸ 2007. Τὰ ποιήματα εἶναι σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς γλῶσσες: ἀγγλικά, γαλλικά, ἰσπανικὰ ἢ γερμανικά. Καί, εἶναι ποιήματα βγαλμένα μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά, πλημμυρισμένα ἀπὸ συναισθήματα ποὺ μὲ ἀγωνία ζητοῦν ἀποδέκτη.
Οἱ βιογραφίες τῶν ποιητριῶν θὰ σᾶς δώσουν στοιχεῖα γιὰ νὰ τὰ ἐντάξετε καλλίτερα μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ζωῆς τῆς κάθε ποιήτριας καὶ τῆς ἐποχῆς ποὺ αὐτὴ ἔζησε. Συγχρόνως, θὰ παρακολουθήσετε, λίγο ἱστορικά, τὴν ἀργὴ ἐξέλιξη τῆς θέσης τῶν γυναικῶν στοὺς τελευταίους αὐτοὺς αἰῶνες, ποὺ ἀκόμη καὶ τότε ἀγνοοῦσαν τὴν ἀνάγκη κάποιου προσωπικοῦ σκοποῦ στὴν ζωή τους.
Τὸν τίτλο της ἡ Ἀνθολογία πῆρε ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ 1651 τῆς Katherine Fowler Philips, πρῶτο στὴν ἀνθολόγηση.I am not thine, I am thee
ANTHOLOGY OF EROTIC POETRY
WOMAN TO WOMAN [1650 - 2000]


Publisher:
Publ. Date:
Format:
ISBN:
Price:

Translation and edition: Costas Ioannou
106 poems in their original writing, and in hellenic rendering,
introduction (in english and greek),
notes in two languages and bibliography,
biographies of the 54 poets, in two languages.

In this Anthology you will find poetry written by women on the love and friendship between women.
This collection features the work and life of 54 poets with 106 poems covering the last three and a half centuries, from 1651 to 2007. The poems are in one of the languages: english, french, spanish or german, and are rendered into greek. And, they are poems coming out of the heart and full of sentiments seeking anxiously to be responded.
The biographies of the poets will help you to better place these poems in the poet's frame of life and the era she lived in. Additionally, you will follow, somehow historically, the slow evolution of the women's position and rights during these last centuries.
The title of the Anthology comes out of the 1651 poem by Katherine Fowler Philips, first in this collection.

Lesb

ΚΡΩΠΙΑ, Δεκέμβριος 2009
16Χ24 (paperback)
320
978-960-8137-09-7
28,00 €
Kropia Editions
December 2009
16X24 cm paperback, 320 pages
978-960-8137-09-7
38.00 USD