ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Σημεῖα Φυγῆς
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ἔκδοση:
Σχῆμα:
Σελίδες:
Τιμή:

24 ΠΟΙΗΜΑΤΑ γιὰ τὴν Φυγή:
ἀπὸ ἕνα ταξίδι ἁπλὸ μέχρι τὴν Μεγάλη Φούγκα.

Μιὰ γραμμὴ εἶν᾽ ἡ Φυγὴ
πέρα, σὲ ἄφθαστο βάθος
ἑνὸς ὁρίζοντα ἀμυδροῦ.

Καὶ τὰ Σημεῖα, ἕνα ἢ δυό,
σ᾽ ἔρημον ὅρμο τῆς καρδιᾶς
ἢ σ᾽ ἕνα κύτταρο τοῦ νοῦ.

Fuga

Ἐκδόσεις:
Σχῆμα:
Σελίδες:
ISBN:
Τιμή:

110 χαϊκοὺ μὲ τρία θέματα: τὴν Φύση, τὴν ζωὴ καὶ τὸν ἔρωτα,
30 χαϊκοὺ συνθέτουν δύο μικρὰ κικō (ταξιδιωτικὰ χρονικά) τῆς ᾽Αφρικῆς:
στὸ νησὶ τῆς Ζανζιβάρης καὶ στὴν Στέππα τῶν Μασάι,
εἰσαγωγὴ καὶ σημειώσεις.
Ὅλη ἡ ἔκδοση δίγλωσση: ἀγγλικὴ καὶ ἐλληνικὴ (πολυτονική).

Τὸ χαϊκοὺ εἶναι μία ἀστραπὴ ποὺ διαρκεῖ μόνον 17 συλλαβές. Μέσα σ᾽ αὐτὸν τὸν χωρο-χρόνο πρέπει νὰ προλάβει νὰ τὰ πεῖ ὅλα! Ἔτσι, ἀναγκαστικὰ εἶναι ἐλλειπτικό, πυκνὰ ὑπαινικτικό, δὲν μπαίνει σὲ λεπτομέρειες, δὲν δίνει ἰδέες, ἀλλὰ εἰκόνες, καὶ ἀπὸ αὐτὲς μόνο τὸ περίγραμμά τους.
Τὰ χαϊκοὺ ἐδῶ τηροῦν αὐστηρὰ τὸν κανόνα τῶν 17 συλλαβῶν σὲ τρεῖς στίχους 5-7-5 καὶ στὶς δύο γλῶσσες.
Τὰ δύο κικō, μαζὶ μὲ τὸ πρῶτο στὴν ἔκδοση 52 ἑλληνικὰ χαϊκοὺ (1990), εἶναι τὰ μόνα ποὺ ἔχουν ἐμφανισθεῖ, ἀπὸ ὅ,τι γνωρίζω, στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία.

Publ. Date:
Format:
ISBN:
Price:

Edition (totally bilingual, greek/english): Costas Ioannou
110 haiku on Nature, Life, and Love,
30 haiku compose two kikō (travelling journals) in Africa:
          Zanzibar Island and Masai Steppe,
introduction and notes on the poems.

The haiku is a lightning lasting only 17 syllables. Within this space-time it must manage to say everything! Thus, it is perforce elliptic, densely allusive, gives no details or ideas, but images, from which it renders only their frame.
The haiku in this book follow stricktly the rule of the 17 syllables in three verses 5-7-5 in both the languages.
The two kikō, together with that first one in our edition 52 hellenic haiku (1990), are the only ones they have appeared, as I know, in the hellenic bibliography.

H+K

ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Χαϊκοὺ καὶ Κικō
COSTAS IOANNOU
Haiku and Kikō
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, Ὀκτώβριος 1997
13,5Χ19 (paperback)
174
978-960-336-019-8
9,00 €
Ἰδιωτική, Ἀπρίλιος 1993
16Χ24 (paperback)
54
6,00 €
October 1997
13.5X19 cm, paperback, 174 pages
978-960-336-019-8
12.00 USD