ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐρωμένη μου Ἀφρικὴ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ἐκδόσεις:
Σχῆμα:
Σελίδες:
ISBN:
Τιμή:

Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Κώστας Ἰωάννου

Τὰ ποιήματα αὐτῆς τῆς Συλλογῆς εἶναι, ὅπως καὶ τὰ Κικō τῆς Ἀφρικῆς στὴν Συλλογὴ “Χαϊκοὺ καὶ Κικō – Haiku and Kikō” (1997), ποιήματα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὰ ταξίδια καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ ἀπασχόληση στὴν Μαύρη Ἤπειρο στὰ χρόνια 1988-2005.
Τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ γράφτηκαν ἐκεῖ καὶ πολλὲς φορὲς καὶ στὶς δύο γλῶσσες, τὴν
μητρικὴ ἑλληνικὴ καὶ τὴν «ἐπίσημη» –ἀγγλικὴ ἢ γαλλική– τῆς ἀφρικανικῆς χώρας.
Σ᾽ αὐτὴν τὴν ἔκδοση καὶ τὰ εἴκοσι δύο ποιήματα ἀποδίδονται σὲ δύο γλῶσσες, ἑλληνικά/ἀγγλικὰ ἢ ἑλληνικά/γαλλικά.

Publisher:
Publ. Date:
Format:
ISBN:
Price:

The poems of this volume are, as the African Kikō in the previous volume Haiku and Kikō (1997), poems inspired during my journeys and professional occupation in countries of the Black Continent (Nigeria, Cameroun, Zanzibar, Tanzania, Burundi, Maroc) in the years 1988-2005.
The most of them were written there and many times in the two languages, my mother-tongue greek and the "official", english or french, of the african country.
Thus, in this edition, the 22 poems are rendered in two languages, greek/english or greek/french.

[Cover photograph of this volume: Painting on rocks of the Mount Tassili, Central Sahara]

Afrique

ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἐρωτόπλοες
ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ἐκδόσεις:
Σχῆμα:
Σελίδες:
ISBN:
Τιμή:

Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Κώστας Ἰωάννου

Στὴν Συλλογὴ αὐτὴ παρουσιάζονται σαράντα ἕνα ποιήματα τοῦ ἔρωτα καὶ γιὰ τὸν ἔρωτα.
Ὁ τίτλος τῆς Συλλογῆς βγαίνει ἀπὸ τὸ θαυμάσιο ρῆμα ἐρωτοπλέω στὸ ἐρωτικὸ ἐπίγραμμα τοῦ Μελεάγρου (περίπου 100 π.Χ.), ποὺ διαιωνίζει τὴν ἀνάμνηση τῆς γαλανομάτας ἑταίρας Ἀσκληπιάδας ποὺ ὅλους ἔπειθε νὰ ἐρωτοπλεύσουν μαζί της!
Δεύτερο ἐρέθισμα τὸ ποίημα “Διονύσου πλοῦς” τοῦ Ἀλεξάνδρου Ραγκαβῆ (1809-1892), ἕνα
μακρὺ ποίημα 100 πεντάστιχων στροφῶν, ὅπου ὁ ποιητὴς περιγράφει τὸν πρῶτο πλοῦν τοῦ θεοῦ στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος, ἕνα ταξίδι ἐρωτικό, ἀλλὰ καὶ περιπετειῶδες.
Τὸ ταξἰδι αὐτὸ εἶχε ἀπεικονίσει ὁ περίφημος άγγειοπλάστης Ἐξηκίας (περίπου 530 π.Χ.) στὸ ἐσωτερικὸ τῆς “Κύλικος τοῦ Διονύσου”, οἰνοδόκου μελανόμορφου ρυθμοῦ, ποὺ τώρα βρίσκεται στὸ Κρατικὸ Μουσεῖο τοῦ Μονάχου. Ἡ ἀπεικόνιση αὐτὴ κοσμεῖ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου.
Μὲ αὐτὰ τὰ ἐρεθἰσματα λοιπόν, οἰ Ἐρωτόπλοες ἀρχίζουν μὲ ἕνα Θράκα ποὺ διασχίζει “Σαράντα αἰῶνες πίσω”, τὸ ἴδιο Πἐλαγος τοῦ Αἰγαίου, γιὰ νὰ συναντήσει τὴν ἀγαπημένη του στὴν Κἀτω Αἴγυπτο.

Erot

ΚΡΩΠΙΑ , Ἀπρίλιος 2007
16Χ24 (paperback)
64
978-960-8137-07-3
6,00 €
ΚΡΩΠΙΑ, Μάρτιος 2007
16Χ24 (paperback)
80
978-960-8137-06-6
6,00 €
Kropia Editions
March 2007
16X24 cm, paperback, 80 pages
978-960-8137-06-6
8.00 USD
COSTAS IOANNOU
Afrique mon amante
POEMS IN TWO LANGAUGES